Algemene Voorwaarden Sticky Stuff Productions

Artikel 1 - Definities

Sticky Stuff Productions, verder te noemen SSP, gevestigd te Amsterdam, is een onderneming werkzaam op het gebied van foto- en filmproducties, tevens de vertegenwoordiger van de Creatief.


Creatief: de maker, fotograaf, illustrator, die zich laat vertegenwoordigen door SSP.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan SSP een Opdracht heeft gegeven en waarmee SSP in verband daarmee een Overeenkomst heeft gesloten.

Opdrachtbevestiging: het document waarin de Overeenkomst is beschreven.

Eindproduct: alle stoffelijke en onstoffelijke zaken, waaronder- maar niet beperkt tot- ideeën, plannen, ontwerpen, fotografische werken, lay-outs, teksten, alsmede de dragers waarop het een en ander is vastgelegd als print, CD, DVD, die in het kader van de Opdracht door SSP aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Referentiemateriaal: alle zaken, personen, informatie en gegevens die door de Opdrachtgever aan SSP ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de Opdracht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen SSP en Opdrachtgever, tenzij door SSP en Opdrachtgever schriftelijk en nadrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3 - Offertes, Overeenkomst en Opdrachtbevestiging

Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging ( gebruik van e-mail wordt als zodanig beschouwd) van SSP heeft ontvangen. De in Offertes en Opdrachtbevestigingen genoemde prijzen zijn in € (Euro) en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

De prijzen zijn vast gedurende de in de Opdrachtbevestiging genoemde termijnen. SSP is gerechtigd gestegen prijzen en fluctuaties in wisselkoersen na het verloop van de toepasselijke termijn(en) aan te passen en door te berekenen aan de Opdrachtgever.

Indien een Opdrachtbevestiging achterwege is gebleven, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, indien en zodra SSP met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens de Opdrachtgever, waarop SSP in redelijkheid kon en mocht vertrouwen. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij gebruik van e-mail als zodanig wordt beschouwd.

Artikel 4 – Opdracht, Opdrachtuitvoering en Goedkeuring

SSP is gerechtigd de Opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden.

SSP is gerechtigd om alles wat niet uitdrukkelijk in de Opdrachtbevestiging is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat al het Referentiemateriaal tijdig aan SSP ter beschikking is gesteld. Tevens verschaft de Opdrachtgever alle overige medewerking aan de uitvoering van de Opdracht. Indien door Opdrachtgever niet aan deze verplichtingen wordt voldaan en daardoor SSP in de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd of gehinderd, zijn de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever eisen stelt aan weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de Opdracht en deze doen zich niet voor, dan zijn de extra kosten als gevolg van een eventueel daarmee samenhangende vertraging in de uitvoering, voor rekening van de Opdrachtgever.

SSP behoeft uitsluitend de goedkeuring van de Opdrachtgever om betaling te kunnen eisen, zoals beschreven in de Opdrachtbevestiging.

Goedkeuring op locatie keuze, cast en styling, voor zover van toepassing, vindt plaats tijdens de Pre Production Meeting (PPM) door de Opdrachtgever.

Goedkeuring op de fotografie vindt plaats tijdens de feitelijke uitvoering/shoot door de Opdrachtgever. Is bij de feitelijke uitvoering geen vertegenwoordiger van de Opdrachtgever aanwezig, dan wel in redelijkheid niet bereikbaar, dan is SSP gerechtigd goedkeuring te verlenen en, indien naar haar oordeel noodzakelijk, gerechtigd wijzigingen in de uitvoering van de Opdracht aan te brengen, waarbij de eventueel daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

Goedkeuring op de beeldbewerking vindt uitsluitend plaats aan de hand van het outputmedium. SSP neemt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijke kleur en andere afwijkingen in eindgebruiksmedia ten opzichte van het outputmedium en beschouwt deze laatste als eindresultaat.

Alleen het aantal overeengekomen bewerkte beelden geldt als Eindproduct.

Artikel 5 – Facturering en Betalingsvoorwaarden

Indien is overeengekomen dat levering van het Eindproduct niet in een keer zal plaatsvinden, maar in gedeelten, zal elke deellevering afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zal voor elke termijn worden gefactureerd.

De Opdrachtgever dient de facturen te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Echter indien een voorschot is overeengekomen, is de betalingstermijn 8 dagen of, indien van toepassing, dient de betaling uiterlijk 4 dagen vòòr de eerste productiedag/shoot bij SSP ontvangen te zijn.

Indien SSP het verschuldigde bedrag niet binnen de in artikel 5.3 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim, en is dan de wettelijke rente verschuldigd te vermeerderen met 2%.

Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op Auteursrecht(en) daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Artikel 6 – Eigendom en licentie

6.1     De eigendoms- en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Eindproduct, waaronder mede wordt verstaan de Auteursrechten en naburige rechten, berusten bij SSP en/of de Creatief.


6.2     Het gebruik door de Opdrachtgever is beperkt tot het doel, de territoria, de periode, de frequentie en de media als tussen Opdrachtgever en SSP is overeengekomen. Indien niets over het gebruik is overeengekomen , dan wordt het recht tot gebruik geacht éénmalig te zijn, beperkt tot gebruik van een maximale duur van één jaar in Nederland en tot het medium waarin het gebruik de eerste maal heeft plaatsgevonden. Voor ieder ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van SSP vereist.


6.3     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSP, wijzigingen aan te brengen in de foto’s, te bewerken of de gelegenheid te bieden aan derden, opzettelijk of niet, de foto’s (digitaal) te (doen) (her) gebruiken of te downloaden.


6.4     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSP, het Eindproduct aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden, in bruikleen te geven, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, dan wel het Eindproduct te bezwaren met aanspraken of rechten van derden.


6.5     Indien de in de leden 6.2, 6.3 en 6.4 genoemde toestemming niet is verleend is de Opdrachtgever jegens SSP en/of de Creatief schadevergoeding verschuldigd.


6.6     Indien is overeengekomen dat de eigendom van het Eindproduct aan de Opdrachtgever zal worden overgedragen, dan wel een licentie zal worden verstrekt, ontstaat het recht tot gebruik van het Eindproduct eerst op het moment dat de Opdrachtgever al het gene dat hij jegens SSP en/of de Creatief verschuldigd is, heeft voldaan.


6.7     De Opdrachtgever vrijwaart SSP en/of de Creatief voor aanspraken van derden ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten betreffende het door de Opdrachtgever verstrekte Referentiemateriaal, alsmede ten aanzien van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van het Referentiemateriaal.


6.8     Indien overeengekomen zal de Opdrachtgever bij ieder gebruik van de aan hem geleverde of ter beschikking gestelde (fotografische) werken de naam van de Creatief vermelden. De Opdrachtgever zal deze verplichting ook aan eventuele derden opleggen.


6.9     SSP en/of de Creatief zijn te allen tijde gerechtigd de (fotografische) werken voor eigen promotie/publiciteit te gebruiken.

Artikel 7 – Ontbinding en schadevergoeding

7.1     SSP is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever SSP en/of de Creatief niet in redelijkheid in de gelegenheid stelt de Opdracht uit te voeren of indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, onverschillig of er sprake is van overmacht bij de Opdrachtgever.


7.2     SSP is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zodra de Opdrachtgever in staat van faillissement raakt of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt. Indien de Opdrachtgever op dat moment niet aan alle betalingsverplichtingen jegens SSP heeft voldaan, zal een eventueel verleende licentie automatisch vervallen.


7.3     Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt of uitstelt, is de Opdrachtgever jegens SSP schadevergoeding verschuldigd.


7.4     De uit artikel 7.3 voortvloeiende schadevergoeding bestaat ten minste uit het totaalbedrag van de Opdracht, verminderd met de niet door SSP aan derden verschuldigde kosten, vermeerderd met de wettelijke rente +2% vanaf het moment van ontbinding.


7.5     In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden alle eventueel reeds geleverde Eindproducten aan SSP zonder kosten te retourneren.


7.6     Indien er sprake is van overmacht bij SSP bij de uitvoering van een opdracht is SSP gerechtigd de Overeenkomst uit te stellen of te ontbinden. In geval nakoming naar het oordeel van SSP blijvend onmogelijk is, is de Opdrachtgever gehouden de reeds in redelijkheid door SSP gemaakte of nog te maken kosten, te vergoeden.

Artikel 8 – Risico en aansprakelijkheid

Verzending of bezorging van het Eindproduct is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft het door of vanwege SSP verzonden Eindproduct in ontvangst te nemen komt dit voor risico van de Opdrachtgever. SSP is alsdan gerechtigd het Eindproduct voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te (laten) slaan en betaling te verlangen als had de levering aan de Opdrachtgever plaats gehad.

SSP en/of de Creatief is niet aansprakelijk voor schade die voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van SSP en/of de Creatief.

SSP en/of de Creatief is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de door de Opdrachtgever of door SSP ingeschakelde derden, dan wel te wijten is aan de door deze derden gebruikte materialen of ingeschakelde personen.

SSP heeft een adequate aansprakelijkheids verzekering afgesloten. Eventuele aansprakelijkheid van SSP is in alle gevallen nooit meer dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het Eindproduct. De Opdrachtgever vrijwaart SSP terzake tegen alle aanspraken van derden.

De rol van SSP en/of de Creatief in de boeking van modellen, acteurs en locaties is een bemiddelende rol. De boekingsovereenkomsten bindt de genoemde partijen aan de Opdrachtgever.

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34328513 d.d. 8-11-2010.